แนะนำวารสาร

               วารสารวิจัยและพัฒนา  ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เป็นวารสารที่นำเสนอผลงานบทความทางวิชาการ/บทความวิทยานิพนธ์/บทความวิจัย  ในสาขาที่หลากหลายของนักวิชาการ  คณาจารย์  นิสิต  นักศึกษา  เพื่อการเผยแพร่ผลงานแก่ผู้สนใจ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและพัฒนาด้านต่างๆ  ทั้งด้าน  ครุศาสตร์  มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และการจัดการ

                สำหรับนักวิจัย  นักวิชาการ  คณาจารย์  นิสิต  นักศึกษา  หรือผู้สนใจที่มีผลงานและมีความประสงค์จะเผยแพร่ผลงาน  สามารถส่งผลงานของท่านตามหัวข้อและแบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  จะส่งผลงานของท่านให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและประเมินผลงานของท่าน  เพื่อให้ผลงานของท่านเป็นที่ยอมรับและได้รับการเผยแพร่ต่อไป