กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา           

                 ผศ.สนิท  เหลืองบุตรนาค                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                 รศ.ดร.สนั่น  จอกลอย                               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

                 นายสุนทร  เดชชัย                                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

                 นายภูมิภักด์  พิทักษ์เขื่อนขันธ์                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

กองบรรณาธิการ

                รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                รศ.ดร.คงศักดิ์  ธาตุทอง                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                รศ.ดร.นัยนา  อรรจนาทร                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                ผศ.ดร.พรสวรรค์  สุวัณณศรีย์                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                ผศ.ดร.สุวลี  โล่วิรกรณ์                              มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                ผศ.ดร.พัฒนพล  มีนา                               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู                                    มหาวิทยาลัยพะเยา

                ดร.พิรุณ  จันทวาส                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่             

         

บรรณาธิการอำนวยการ

                ดร.มธุรส  ชรามาตย์                                  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

บรรณาธิการ

                 ดร.สุพรรณี  พฤกษา                                 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

                 ดร.จุไรรัตน์  อาจแก้ว                               รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

                 อาจารย์เดือนเด่น นาคสีหราช                   รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ฝ่ายบริการวิชาการ

                                                               

เจ้าหน้าที่ประจำกองบรรณาธิการ

                        นางสุพัตรา  จันทร์รอด                              นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา

                        นางสาวปราณี  พลดาหาญ                       พนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

                        นายรักษ์สิทธิ์  อ้วนศิริ                               พนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

                        นางสาวกฤติยานี  สาริยา                          พนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา