คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

               วารสารวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Research and Development Journal, Loei Rajabhat University)  เป็นวารสารที่นำเสนอผลงานบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์ที่หลากหลายสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำวารสาร ซึ่งกำหนดตีพิมพวารสาร  4  ครั้ง/ปี (รอบ  3  เดือน) บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์ที่จะตีพิมพในวารสารตองผานการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก  และการประสานงานระหวางผูเขียนและผูทรงคุณวุฒิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการเทานั้น  ผูประสงคสงบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์  ใหกรอกรายละเอียดในหนังสือนําสงบทความตามแบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนา  สำหรับบุคคลภายนอกที่ประสงค์สงบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ในวารสาร  ต้องเสียค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เรื่องละ  1,000  บาท  โดยกำหนดเนื้อหาการส่งบทความ  เพื่อให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันดังตอไปนี้

1. ส่วนประกอบของบทความ

1.1 ชื่อเรื่อง  ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.2 ชื่อผูเขียน  ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ครบทุกคนพร้อมวุฒิการศึกษาสูงสุด  โดยใส่หมายเลขที่ชื่อผู้เขียนที่เป็นผู้ติดต่อ

1.3 บทคัดยอและคำสำคัญ (ภาษาไทย)

            1.3.1  บทคัดย่อภาษาไทย  สรุปเนื้อหาของบทความใหเขาใจถึงที่มาของการทําวิจัย วิธีการดำเนินการวิจัย  ผลที่ไดจากการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  ความยาวไม่เกิน  250  คำ

1.3.2  คำสำคัญภาษาไทย  ไมเกิน 4  คํา (ไมใชวลี หรือ ประโยค)

1.4 บทคัดยอและคำสำคัญ (ภาษาอังกฤษ) 

1.4.1  บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  แปลจากบทคัดยอภาษาไทย  โดยให้มีขนาดและเนื้อหาเหมือนกับบทคัดยอภาษาไทย

1.4.2  คำสำคัญภาษาอังกฤษ  แปลจากคําสําคัญภาษาไทย    

1.5 เนื้อเรื่อง

            1.5.1 ความเป็นมาของปัญหา  ใหอธิบายถึงเหตุผล  และชี้ให้เห็นความสำคัญของงานวิจัยที่ทำ

            1.5.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ชัดเจน  โดยบอกเป็นข้อๆ  ตามลำดับความสำคัญ

            1.5.3 วิธีดําเนินการวิจัย  ให้ระบุประเภทการวิจัย  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

            1.5.4 ผลการวิจัย  ให้แสดงผลจากการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ซึ่งอาจมีภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง หรือการสื่อในลักษณะอื่น ๆ ที่ผู้อ่านดูแล้วเข้าใจ

            1.5.5 อภิปรายผล  อภิปรายใหผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์และความเป็นไปได้ของผลการศึกษา  สนับสนุนหรือคัดค้านทฤษฎี  เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเน้นความสำคัญของงานให้เข้าใจง่ายที่สุด

            1.5.6 สรุปผลการวิจัย  ข้อสรุปที่ได้จากการวิจัยความยาวไม่เกิน  150  คำ

            1.5.7 อเสนอแนะ  ให้แนะนําการนําผลจากการวิจัยไปใชประโยชน์   และแนะนําเพื่อนําผลจากการวิจัยไปตอยอดการวิจัย

            1.5.8 เอกสารอ้างอิง (เฉพาะที่อ้างอิงในวารสารนี้)  ให้ระบุชื่อเอกสารที่ใช้อางอิงในบทความ  โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร  ดังรูปแบบที่อธิบายไว้ในข้อ  3

 

2. ข้อกำหนดในการเตรียมต้นฉบับ

                ใหพิมพตนฉบับดวยโปรแกรม Microsoft Word  ชนิดอักษร  Cordia  New  หรือ  Cordia  UPC  แบบ  1  คอลัมน์  สำหรับบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และแบบ  2  คอลัมน์สำหรับเนื้อหาบทความ  โดยใช้ขนาดตัวอักษร  14  ปกติ  จำนวนหน้า  7-12  หน้า  ขนาดกระดาษ  16K 195*270 mm  หางจากขอบกระดาษบน  2  ซม.  ด้านล่าง  3  ซม.  ห่างจากระยะขอบกระดาษด้านซ้ายและขวาด้านละ  2  ซม. การเว้นวรรคระหว่างประโยคให้เคาะเว้นวรรค  2  ครั้ง  โดยมีรายละเอียดแตละรายการดังตอไปนี้

2.1 ชื่อเรื่อง  ขนาดตัวอักษร  15  ตัวหนา จัดไวกลางหนากระดาษ

2.2 ชื่อผูเขียน  ให้ใช้ขนาดตัวอักษร  14  ปกติ  ไว้ขอบด้านขวาหนากระดาษ

2.3 คําสําคัญ (Keywords)  หัวขอหลักในตัวบทความให้ใช้ขนาดตัวอักษร  14  ตัวหนา  เนื้อหาของคําสําคัญให้ใช้ขนาดตัวอักษร  15  ปกติจัดชิดขอบกระดาษดานขวา

2.4 ชื่อหัวขอหลักและรอง  หัวขอหลักในตัวบทความให้ใช้ขนาดตัวอักษร  15  ตัวหนา  ชิดขอบด้านซ้ายของคอลัมน์และหัวข้อรองให้ใช้ขนาดตัวอักษร  14  ตัวหนา  ชิดขอบด้านซ้ายของคอลัมน์ 

2.5 รูปแบบและตาราง  ชื่อตารางให้จัดวางบนตารางโดยใช้ขนาดตัวอักษร  14  ตัวหนา  จัดให้ชิดขอบด้านซ้ายของคอลัมน์  ส่วนคำบรรยายรูปภาพจัดไว้ให้อยู่ใต้รูปภาพ

2.6 ความหางระหวางขอความ  การเว้นวรรคระหว่างประโยคให้เคาะเว้นวรรค  2  ครั้ง  กรณีที่ขึ้นหัวข้อใหม่ (หัวข้อหลัก)  ให้กด  Enter  2  ครั้ง  กรณีที่ขึ้นหัวข้อใหม่ (หัวรอง)  ให้กด  Enter  1  ครั้ง 

 

3. การอ้างอิงเอกสาร

3.1 การลงรายการอ้างอิงในเนื้อเรื่อง 

                            ให้วงเล็บ  ชื่อ-สกุล  ผู้แต่ง  สำหรับคนไทย   นามสกุล  ผู้แต่ง  สำหรับชาวต่างชาติ   และปีที่พิมพ์ของเอกสารอ้างอิงถึง  ต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้างอิง  เช่น

 

ชื่อผู้แต่ง

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

1  คน

….(วันทนา  ทับทิม,  2552)

….(Brown,  2009)

2  คน

....(วันทนา  ทับทิม/และอุษา  งามดี,  2552)

.....(Smith  and  Brown,  2009)

3  คน

....(วันทนา  ทับทิม/และคณะ,  2552)

....(Smith  et al.,  2009)

          

            3.2 การลงรายการเอกสารอางอิงทายบทความ (Reference)

                                ใชการลงรายการอางอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psychological Association, APA) ระบุเฉพาะรายการที่ถูกอางอิงในเนื้อหาของบทความเทานั้น  โดยใหเรียงเอกสารภาษาไทยไวกอนภาษาอังกฤษ และใหเรียงเอกสารปฐมภูมิไวกอนเอกสารทุติยภูมิ แสดงการลงรายการเพื่อเปนตัวอยางดังนี้

                        3.2.1 หนังสือทั่วไป ใหลงรายการเรียงตามลําดับ ผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือ.//ชื่อชุดหนังสือและลําดับที่(ถามี).//เลมที่ใชอาง(ถามี).//(ครั้งที่พิมพ).//สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ. เชน

ศักดา  ดาดวง. (2551). เทคโนโลยีมหัศจรรย์เพื่อชีวิตพิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:

                สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.

Longman, S.V.  (2004).  Page and stage: An approach to scrip analysis.  Boston, MA: Pearson.

                        3.2.2 หนังสือรวมเรื่อง ใหลงรายการเรียงตามลําดับ ผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ).//ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ, ตําแหนง(ถามี)//ชื่อหนังสือรวมเรื่อง//(หมายเลขหนาบทความ).//ชื่อจังหวัดที่พิมพ:/ชื่อสํานักพิมพ. เชน

สุปราณี  แจงบํารุง.  (2546).  ปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจําวัน. ใน สุปราณี แจงบํารุง                    และคณะ, บรรณาธิการ.  ปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจําสําหรับคนไทย             พ.ศ.2546 (หนา  21-26).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (รสพ).

                        3.2.3 หนังสือแปล ใหลงรายการเรียงตามลําดับ ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อหนังสือแปล.//แปลจาก/ชื่อหนังสือตนฉบับ//(พิมพครั้งที่).//โดย/ชื่อผูแปล.//สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ. เชน

พารกินสัน, ซี บอรทโคท และรัสตอมจิ, เอ็ม เค.  (2536).  การบริหารยุคใหม.  แปลจาก Realities in      management.  โดย เริงศักดิ์ ปานเจริญ.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

                        3.2.4 วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ใหลงรายการเรียงตามลําดับ ผูเขียนวิทยานิพนธ.//(ปที่วิจัยสําเร็จ).//ชื่อวิทยานิพนธ.//วิทยานิพนธปริญญา(ระดับ)/ชื่อสาขาวิชา/สังกัดของสาขาวิชา/มหาวิทยาลัย. เชน

เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ.  (2540).  การวิเคราะหระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษา      เอกชน  กรุงเทพมหานคร. ดุษฎีนิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา   บัณฑิต วิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

                        3.2.5 รายงานการวิจัย ใหลงรายการเรียงตามลําดับ ชื่อผูวิจัย.//(ปที่พิมพ).//รายงานการวิจัยเรื่อง/...//สถานที่พิมพ:/ผูจัดพิมพ. เชน

ยุวลักษณ์  เวชวิทยาขลัง.  (2550).  รายงานการวิจัยเรื่อง ความต้องการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากร       บุคคลในธุรกิจ SMEs จังหวัดสมุทรปราการ.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

                        3.2.6 วารสาร ใหลงรายการเรียงตามลําดับ ชื่อผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ,/เดือน).//ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,//ปที่/(ฉบับที่),เลขหนาบทความ. เชน

สกุลรัตน์  อุษณาวรงค์.  (2550, มกราคม-มีนาคม).  การสำรวจการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรใน        จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัย มข,  ปีที่ 12 (ฉบับที่  1),5-16.

                        3.2.7 หนังสือพิมพและกฤตภาค ใหลงรายการเรียงตามลําดับ ชื่อผูเขียนบทความ.//(ปที่พิมพ,/เดือน/วันที่).//ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ,/เลขหนาบทความ. เชน

ขาวการศึกษา.  (2552, มิถุนายน 12).  ปฏิรูปการศึกษา. เดลินิวส์, 8.

                        3.2.8 อินเตอรเน็ตหรือเวิลดไวดเว็บ ใหลงรายการเรียงตามลําดับ ชื่อผูจัดทําเว็บไซต.//(ปที่เข้าถึง).//ชื่อเว็บไซต./<แหลงที่อยูที่เขาถึงได>/(วัน/เดือนที่เขาถึง). เชน

มหาวิทยาลัยลัยขอนแก่น, สํานักวิทยบริการ.  (2551).  ฐานขอมูล  E-database. < http://lib09.kku.ac.th/e-    database/> ( 29 ธันวาคม).